Evidenca vstopov in izstopov

Evidenca vstopov in izstopov

Glede evidenc vstopov in izstopov enako velja za oba sektorja, torej za zasebni in javni. Od posameznika se lahko zahteva, da navede določene osebne podatke ter razlog za vstop ali izstop. To se lahko zahteva zaradi varovanja premoženja, življenja ali zdravja posameznikov ter tudi zaradi reda v prostorih. Osebni podatki posameznika se lahko po potrebi preverijo tudi s preverjanjem osebnega dokumenta. Določeno je katere osebne podatke posameznika lahko vsebuje evidenca vstopov in izstopov. Evidenca lahko vsebuje torej naslednje podatke o posamezniku:

-datum in uro ter razlog za vstop ali izstop,

-zaposlitev,

-naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

-številko in vrsto osebnega dokumenta ter

-osebno ime.

Osebni podatki v evidencah vstopov in izstopov se lahko hranijo največ 3 leta. Ko 3 leta od vpisa v to evidenco potečejo se morajo ti podatki izbrisati ali pa na drugačen način uničiti.