Pravica do dopolnitve ali popravka osebnih podatkov

Pravica do dopolnitve ali popravka osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov mora zaradi zahteve po točnosti in ažurnosti podatkov na zahtevo posameznika dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov mora popraviti, dopolniti, blokirati ali izbrisati osebne podatke za katere je posameznik ugotovil, da so nepopolni, netočni, neažurni ali pa so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Upravljalec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika obvestiti vse uporabnike in pogodbene obdelovalce, ki jim je posredoval podatke posameznika. Obvestiti jih upravljalec ne rabi v izjemnem primeru in sicer, če bi to povzročilo velike stroške ali pa v primeru, da bi to zahtevalo veliko časa in dela. Posameznik lahko zahtevo za dopolnitev ali popravek lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik. To se vloži pri upravljalcu osebnih podatkov. Spremembe in dopolnitve, ki jih je posameznik vložil pri upravljalcu osebnih podatkov, jih mora upravljalec vnesti v 15 dneh od prejema zahteve. O tem mora nato obvestiti posameznika, ki je zahtevo vložil. V primeru, da zahteve ne bo storil, mora posameznika v 15 dneh od prejema zahteve obvestiti zakaj tega ne bo storil. V primeru, da upravljalec posamezniku ničesar ne sporoči se šteje, da je zahtevo zavrnil. Vsi stroški, ki so nastali s spremembo nosi upravljalec osebnih podatkov.  V primeru, da upravljalec osebnih podatkov ugotovi, da so osebni podatki neažurni, netočni in nepopolni, jih mora dopolniti oz. popraviti. Ko upravljalec to stori mora o tem obvestiti posameznika razen v primeru, če z zakonom ni določeno drugače.