Pravne novice

Evidenca vstopov in izstopov

Glede evidenc vstopov in izstopov enako velja za oba sektorja, torej za zasebni in javni. Od posameznika se lahko zahteva, da navede določene osebne podatke ter razlog za vstop ali izstop. To se lahko zahteva zaradi varovanja premoženja, življenja ali zdravja posameznikov ter tudi zaradi reda v prostorih. Osebni podatki posameznika se lahko po potrebi

Sodno varstvo pravic posameznika

Pravico do sodnega varstva pravic posameznika jamči Ustava RS. Natančneje pa jo določa ZVOP-1. Zaradi tega lahko posameznik, ki ugotovi, da so njegove pravice kršene, s tožbo zahteva sodno varstvo osebnih podatkov ves čas in sicer dokler kršitev traja. V primeru, da je kršitev že prenehala, lahko posameznik vloži tožbo in sicer za ugotovitev, da

Pravica do dopolnitve ali popravka osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov mora zaradi zahteve po točnosti in ažurnosti podatkov na zahtevo posameznika dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov mora popraviti, dopolniti, blokirati ali izbrisati osebne podatke za katere je posameznik ugotovil, da so nepopolni, netočni, neažurni ali pa so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Upravljalec

Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov

Tudi, ko posameznik umre varstvo osebnih podatkov ne preneha. Namreč podatke o umrli osebi lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo teh osebnih podatkov zakonsko pooblaščeni. Torej podatke o umrli osebi se lahko posreduje zakonitemu dediču prvega ali drugega dednega reda. Podatki se lahko zakonitemu dediču posredujejo v primeru, če

Točnost in ažurnost osebnih podatkov

Eden od previdnostnih ukrepov, zahteva, da morajo biti osebni podatki in sicer tisti, ki se obdelujejo točni in ažurni. Zaradi tega lahko upravljalec osebnih podatkov pred vnosom osebnih podatkov v zbirko preveri, če so podatki točni. To lahko preveri tako, da pregleda osebni dokument. Lahko pa pregleda tudi druge ustrezne javne listine posameznika.

Blokiranje osebnih podatkov

Blokiranje osebnih podatkov je označitev osebnih podatkov. Označitev osebnih podatkov omeji ali prepreči njihovo nadaljnjo uporabo.

Anonimiziranje osebnih podatkov

Anonimiziranje osebnih podatkov je sprememba oblike osebnih podatkov. Oblika osebnih podatkov je tako spremenjena, da osebnih podatkov posameznika, ni več mogoče povezati s posameznikom.

Vpogled v register zbirk osebnih podatkov

Po ZVOP-1 mora informacijski pooblaščenec vsakomur dovoliti vpogled v register zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov. Register zbirk osebnih podatkov mora biti na vpogled in prepis praviloma dovoljena in omogočena istega dne, najpozneje pa v 8 dneh. Drugače se šteje, da je zahteva zavrnjena. Register mora biti objavljen na spletni strani informacijskega pooblaščenca. To pravico

Rok hrambe osebnih podatkov

Takrat, ko je namen obdelave dosežen je treba osebne podatke zbrisati, uničiti, blokirati ali pa anonimizirati. Osebne podatke je potrebno zbrisati zaradi varovanja posameznika pred zlorabami. Osebne podatke posameznika je potrebno hraniti v primeru, če so opredeljeni kot arhivsko gradivo ali pa, če zakon za določeno vrsto osebnih podatkov določa drugače.

Kako je z obveščanjem posameznika o obdelavi osebnih podatkov?

Ko se obdelujejo posameznikovi osebni podatki, ima posameznik pravico, da se ob vsaki obdelavi njegovih podatkov seznani s podatki o upravljalcu osebnih podatkov ter njegovem morebitnem zastopniku (naziv oz. ime, naslov oz. sedež družbe ter osebno ime) ter z namenom obdelave osebnih podatkov.