SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV

Pravno svetovanje in pomoč pri izvajanju sistema javnih uslužbencev

V okviru svetovanja na področju sistema javnih uslužbencev vam nudimo naslednjo pravno asistenco:

 • pregled ustreznosti aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
  • pregled individualnih aktov funkcionarjev in javnih uslužbencev
  • pregled zakonitosti določitve plač javni uslužbencev in funkcionarjev (župan, podžupan)
  • pregled zakonitosti določitve dodatkov k plači
 • svetovanje pri pripravi javnih natečajev (uradniška delovna mesta) in objavah prostih delovnih mest (strokovno-tehnična delovna mesta)
 • strokovna pomoč pri izvedbi izbirnega postopka za zasedbo prostih delovnih mest
  • pregled ustreznosti postopkov letnega ocenjevanja in preverjanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede
  strokovna pomoč in svetovanje pri reorganizacijah ter pri pripravi novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • svetovanje pri pripravah kadrovskih načrtov
 • svetovanje in strokovna pomoč v postopkih odpovedi pogodb o zaposlitvah
 • priprava pogodb o zaposlitvah (določen čas, nedoločen čas), podjemnih pogodb, avtorskih pogodb
  svetovanje s področja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in druge zakonodaje
  izobraževanja in usposabljanja s področja plačnega sistema in delovnih razmerij
  spremljanje delovno pravne zakonodaje za javni sektor
 • svetovanje in pomoč pri pripravah internih splošnih aktov delodajalcev (mobbing, alkoholiziranost, delovni in poslovni čas, službena vozila, službeni telefoni,…)