UVRŠČANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV V “NRP” OBČINE

UVRŠČANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV V “NRP” OBČINE

Podrobnosti dogodka

  • Date:

Vabilo in prijavnica

 

KAJ BOSTE SLIŠALI?
Načrt razvojnih programov (NRP) je zelo pomemben dokument, saj predstavlja obvezni del vsakega občinskega proračuna in osnovo za sprejetje programov ter s tem odraža razvojno politiko občine.

Izsek iz izobraževanja:
– poslovni proces uvrščanja programov in projektov v NRP (praktični primer procesa);
– navodilo za pripravo proračuna (poudarek na NRP);
– vsebina in struktura proračuna ter finančni načrt neposrednega uporabnika – praktični prikaz s poudarkom  na določbah povezanih z NRP;
– načrt razvojnih programov s poudarkom na pripravi investicijske dokumentacije:
– vsebina in obseg NRP
– priprava NRP (uvrščanja programov in projektov v NRP, merila in kriteriji za uvršanje programov, sklep o potrditvi ID, obrazec 3 kot vezni člen)
– vloga investicijske dokumentacije v procesih planiranja investicij, pripravi in izvrševanju proračuna ter oddaji javnih naročil (praktični nasveti glede priprave investicijske dokumentacije-DIIP (vzorci enostavnih DIIP-ov), PIZ, IP, novelacija IP, študija izvedbe, poročilo o izvajanju investicijskega projekta (vzorec in praktični prikaz vsebine poročila), poročilo o učinkih (vzorec in praktični prikaz vsebine poročila)
– NRP (prerazporejanje, izpis primerjave načrta razvojnih programov za leto X s splošnim in posebnim delom proračuna, število novih programov/projektov, ki se vključujejo v NRP tekočega leta, pomanjkljivosti pri vnosu podatkov projektov/programov v aplikacijo – praktični prikaz

Predstavljene bodo tudi najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri uvrščanju projektov in programov v NRP-jih (investicijska dokumentacija kot podlaga za uvrstitev v NRP, sklep o potrditvi DIIP, potrjen predlog za uvrstitev projekta v NRP, poročilo o izvajanju projekta, poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov, postopek uvrščanja programov in projektov, merila in kriteriji,…).

Poleg tega, da bo predavanje izredno praktično naravnano, bodo udeleženci prejeli več vzorcev dokumentacije. Še posebej bodo izrecno  izpostavljene najaktualnejše zahteve Računskega sodišča, ki trenutno opravlja revizijo v zvezi s predmetno problematiko v 3 občinah.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen zaposlenim delavcem v občinah (odredbodajalci in skrbniki proračunskih postavk, župani in direktorji, strokovne službe-skrbniki pogodb, računovodje, finančniki), članom krajevnih/mestnih/četrtnih skupnosti, članom nadzornih odborov, občinskim svetnikom, ter vsem ostalim zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavano tematiko.

PREDAVATELJICA
Mag. Ana Štaudohar, podsekretarka za proračun in finance v Občini Kočevje z več kot 30 letnimi izkušnjami s področja javnih financ, od tega 21 let na vodstvenih delovnih mestih (proračun, finance in gospodarstvo).

KOTIZACIJA IN TRAJANJE SEMINARJA
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 110,00 EUR (v ceno ni vključen DDV).  Izobraževanje bo trajalo predvidoma do 13:30 ure.

Vljudno vabljeni!