POSVET O PRISTOJNOSTIH IN DELOVANJU OBČINSKEGA SVETA

POSVET O PRISTOJNOSTIH IN DELOVANJU OBČINSKEGA SVETA

Podrobnosti dogodka

This event finished on 16 februar 2023


Vabilo in prijavnica.

KAJ BOSTE SLIŠALI?
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini, ki s sprejemom svojih aktov omogoča izvajanje občinskih pristojnosti. Občinski svet samostojno izvršuje svoje številne pristojnosti, hkrati pa sodeluje z drugimi organi občine, predvsem pa tudi z županom in občinsko upravo. Izobraževanje bo razdeljeno na tri tematske sklope ter bo podkrepljeno s praktičnimi navodili in primeri iz prakse. Več o vsebini posveta najdete zgoraj v vabilu.

PREDAVATELJI
Ga. Neža Vodušek, univerzitetna diplomirana pravnica, ki je vrsto let delala na področju lokalne samouprave, tako v občini kot v državni upravi. Je strokovnjakinja za področje delovanja organov občine.
Kristjan Dolinšek, univ. dipl. ekon., podsekretar v Direktoratu za proračun, Sektorju za sistem financiranja lokalnih skupnosti, na Ministrstvu za finance. Pred tem je bil 14 let vodja oddelka za finance in proračun na Občini Trbovlje, nato podsekretar v Sektorju za upravljanje s sredstvi EU in vodja Službe Organa upravljanja na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Mag. Ana Štaudohar, podsekretarka za proračun in finance v Občini Kočevje z več kot 30 letnimi izkušnjami s področja javnih financ, od tega več kot 21 let na vodstvenih delovnih mestih (proračun, finance in gospodarstvo).

KOMU JE POSVET NAMENJEN?

  • članom občinskega sveta,
  • županu, podžupanom,
  • direktorjem občinskih uprav,
  • članom delovnih teles občinskega sveta (odbori, komisije),
  • predsednikom svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti,
  • zaposlenim v občinski upravi, katerih naloge so povezane z delovanjem občinskega sveta in drugimi organi občine.

TRAJANJE POSVETA TER KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 130,00 EUR (v ceno ni vključen DDV). V primeru prijave najmanj dveh udeležencev iz iste občine, priznamo 5 % popusta za oba udeleženca, v primeru prijave najmanj treh udeležencev pa 10 % popusta za vse udeležence iz iste občine. Izobraževanje bo trajalo predvidoma do 14:00 ure.

Vljudno vabljeni!